Reversible gold nanorod assembly triggered by pH-responsive DNA nanomachine

Dan Zhao, Zhiliang Zhang, Yongqiang Wen, Xueji Zhang, Yanlin Song
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4798513