Origin of the superior conductivity of perovskite Ba(Sr)SnO3

Heng-Rui Liu, Ji-Hui Yang, H. J. Xiang, X. G. Gong, Su-Huai Wei
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4798325