Enhanced pyroelectric properties of Cax(Sr0.5Ba0.5)1−xNb2O6 lead-free ceramics

Jing Zhang, Xianlin Dong, Fei Cao, Shaobo Guo, Genshui Wang
  • Applied Physics Letters, March 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4795795