Effect of magnetic field annealing on magnetic properties for nanocrystalline (Fe1−xCox)78.4Si9B9Nb2.6Cu1 alloys

Zhuan-ping Wen, Zhi Wang, Rui-min Shi, Jia Wang, Hao Zhang
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4795620