Optical design for improving optical properties of top-emitting organic light emitting diodes

Mingxiao Zhang, Zhijian Chen, Lixin Xiao, Bo Qu, Qihuang Gong
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4795584