Large electroluminescence excitation cross section and strong potential gain of erbium in ErYb silicate

Bing Wang, Ruimin Guo, Xingjun Wang, Lei Wang, Bing Yin, Zhiping Zhou
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4795153