Tuning the spin pumping characteristics in Ni81Fe19/CuNx bilayer films

Lichuan Jin, Huaiwu Zhang, Xiaoli Tang, Zhiyong Zhong
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4794872