Experimental investigation of the ribbon-array ablation process

Zhenghong Li, Rongkun Xu, Yanyun Chu, Jianlun Yang, Zeping Xu, Ning Ding, Fan Ye, Faxin Chen, Feibiao Xue, Jiamin Ning, Yi Qin, Shijian Meng, Qingyuan Hu, Fenni Si, Jinghua Feng, Faqiang Zhang, Jinchuan Chen, Linbo Li, Dingyang Chen, Xiuwen Zhou
  • Physics of Plasmas, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4794199