Preparation of (FexNi1−x)4N (0.5 ≤ x ≤ 0.8) compounds and evaluation of their magnetic and microwave absorbing properties

Haoshuai Pan, Xiaoqiang Cheng, Chunhong Gong, Laigui Yu, Jingwei Zhang, Zhijun Zhang
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4794177