Thermal equation of state and thermodynamic properties of molybdenum at high pressures

Konstantin D. Litasov, Peter I. Dorogokupets, Eiji Ohtani, Yingwei Fei, Anton Shatskiy, Igor S. Sharygin, Pavel N. Gavryushkin, Sergey V. Rashchenko, Yury V. Seryotkin, Yiji Higo, Kenichi Funakoshi, Artem D. Chanyshev, Sergey S. Lobanov
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4794127