Bandgap opening in Janus-type mosaic graphene

Mingmei Yang, Ruiqi Zhao, Jinying Wang, Liming Zhang, Qin Xie, Zhongfan Liu, Zhirong Liu
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4793997