Low-loss NiCuZn ferrite with matching permeability and permittivity by two-step sintering process

Hua Su, Xiaoli Tang, Huaiwu Zhang, Yulan Jing, Feiming Bai, Zhiyong Zhong
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4793508