Growth and band alignment of Bi2Se3 topological insulator on H-terminated Si(111) van der Waals surface

Handong Li, Lei Gao, Hui Li, Gaoyun Wang, Jiang Wu, Zhihua Zhou, Zhiming Wang
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4792237