A strategy for calibrating the actual quantum efficiency of quantum cutting in YVO4:Bi3+(Nd3+), Yb3+

Sai Xu, Wen Xu, Yongsheng Zhu, Biao Dong, Xue Bai, Lin Xu, Hongwei Song
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4792128