Enhancement of momentum coupling coefficient by cavity with toroidal bubble for underwater laser propulsion

Jun Chen, Bei-Bei Li, Hong-Chao Zhang, Hao Qiang, Zhong-Hua Shen, Xiao-Wu Ni
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4792041