Origin of ferromagnetism in Cu-doped SnO2: A first-principles study

Kai-Cheng Zhang, Yong Liu, Yong-Feng Li, Yan Zhu
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4790425