Optimal width of barrier region in X/γ-ray Schottky diode detectors based on CdTe and CdZnTe

L. A. Kosyachenko, T. Aoki, C. P. Lambropoulos, V. A. Gnatyuk, S. V. Melnychuk, V. M. Sklyarchuk, E. V. Grushko, O. L. Maslyanchuk, O. V. Sklyarchuk
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4790358