Monolithic integrated enhancement/depletion-mode AlGaN/GaN high electron mobility transistors with cap layer engineering

Yuechan Kong, Jianjun Zhou, Cen Kong, Xun Dong, Youtao Zhang, Haiyan Lu, Tangsheng Chen
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4789868