Barrier tunneling time of an electron in graphene

Zhi-Jian Li, Haiyan Zhao, Yi-Hang Nie, J.-Q. Liang
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4789636