Dissolving, trapping and detrapping mechanisms of hydrogen in bcc and fcc transition metals

Yu-Wei You, Xiang-Shan Kong, Xue-Bang Wu, Yi-Chun Xu, Q. F. Fang, J. L. Chen, G.-N. Luo, C. S. Liu, B. C. Pan, Zhiguang Wang
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4789547