Designing retrodirective reflector on a planar surface by transformation optics

Shuai Xiong, Yijun Feng, Tian Jiang, Junming Zhao
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4789406