Temperature controlled c axis elongated low symmetry phase BiFeO3 thin film on STO substrate

Peng Ren, Soon Khuen Cho, Peng Liu, Lu You, Xi Zou, Baomin Wang, Junling Wang, Lan Wang
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4789399