Nanostructured diamond-TiC composites with high fracture toughness

Haikuo Wang, Duanwei He, Chao Xu, Mingjun Tang, Yu Li, Haini Dong, Chuanmin Meng, Zhigang Wang, Wenjun Zhu
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4789004