Generation of high-power tunable terahertz-radiation by nonrelativistic beam-echo harmonic effect

Huarong Gong, Gil Travish, Jin Xu, Yanyu Wei, Jinjun Feng, Yubin Gong
  • Physics of Plasmas, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4788920