Electronic transport and shot noise in Thue-Morse sequence graphene superlattice

Huaping Huang, De Liu, Hongmei Zhang, Xiaojun Kong
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4788676