Enhanced dielectric properties of BaTiO3/poly(vinylidene fluoride) nanocomposites for energy storage applications

Ke Yu, Hong Wang, Yongcun Zhou, Yuanyuan Bai, Yujuan Niu
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4776740