Effect of magnetic order on nucleation in undercooled Co80Pd20 melts

Shengyin Zhou, Rui Hu, Jinshan Li, Hui Chang, Hongchao Kou, Lian Zhou
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4775676