Reverse boundary layer capacitor model in glass/ceramic composites for energy storage applications

Li Jin, Zhuo Xu, Michael J. Reece, Xiaoyong Wei, Haixue Yan, Tong Wang, Qingyuan Hu, G. Viola, Salvatore Grasso, Qinghui Jiang
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4775493