Radial x-ray diffraction of tungsten tetraboride to 86 GPa under nonhydrostatic compression

Lun Xiong, Jing Liu, Ligang Bai, Yanchun Li, Chuanlong Lin, Duanwei He, Fang Peng, Jung-Fu Lin
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4775482