An experimental study on SrB4O7:Sm2+ as a pressure sensor

Qiumin Jing, Qiang Wu, Lei Liu, Ji-an Xu, Yan Bi, Yonggang Liu, Haihua Chen, Shenggang Liu, Yi Zhang, Lun Xiong, Yanchun Li, Jing Liu
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4774113