Growth of SrTiO3(110) film by oxide molecular beam epitaxy with feedback control

Jiagui Feng, Fang Yang, Zhiming Wang, Yang Yang, Lin Gu, Jiandi Zhang, Jiandong Guo
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4773555