Enhancement of optical effects in zero-reflection metal slabs based on light-tunneling mechanism in metamaterials

Haitao Jiang, Hong Chen, Yunhui Li, Guiqiang Du, Chunhua Xue, Hai Lu
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4773465