Thermal transport in nanostructures

Nuo Yang, Xiangfan Xu, Gang Zhang, Baowen Li
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4773462