Morphology control of nanohelix by electrospinning

Guoqing Chang, Guoxia Song, Jian Yang, Runsheng Huang, Alina Kozinda, Jianyi Shen
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4773365