A doping-free approach to carbon nanotube electronics and optoelectronics

Lian-Mao Peng, Zhiyong Zhang, Sheng Wang, Xuelei Liang
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4773222