Effects of light extraction efficiency to the efficiency droop of InGaN-based light-emitting diodes

Yiyun Zhang, Haiyang Zheng, Enqing Guo, Yan Cheng, Jun Ma, Liancheng Wang, Zhiqiang Liu, Xiaoyan Yi, Guohong Wang, Jinmin Li
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4772669