Extend the omnidirectional electronic gap of Thue-Morse aperiodic gapped graphene superlattices

Zhengren Zhang, Hongqiang Li, Zhijie Gong, Yuancheng Fan, Tianqi Zhang, Hong Chen
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4772209