Physical mechanism and numerical simulation of the inception of the lightning upward leader

Qingmin Li, Xinchang Lu, Wei Shi, Li Zhang, Liang Zou, Jie Lou
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4769378