Highly crystallized poly (lactic acid) under high pressure

Jin Zhang, Ding-Xiang Yan, Jia-Zhuang Xu, Hua-Dong Huang, Jun Lei, Zhong-Ming Li
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4769351