Length-dependent mechanical properties of gold nanowires

Ying Han, Kun Sun, Jing Han, Liang Fang, Jiapeng Sun
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4768284