“Boiling” in the water evaporating meniscus induced by Marangoni flow

Xiang Liu, Dan Guo, Guoxin Xie, Shuhai Liu, Jianbin Luo
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4767991