Physical understanding of negative bias temperature instability below room temperature

Xiaoli Ji, Yiming Liao, Feng Yan, Chenxin Zhu, Yi Shi, Qiang Guo
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4767623