A rotary piezoelectric actuator using longitudinal and bending hybrid transducer

Yingxiang Liu, Xiaohui Yang, Weishan Chen, Junkao Liu
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4766676