Growth of large domain epitaxial graphene on the C-face of SiC

Rui Zhang, Yunliang Dong, Wenjie Kong, Wenpeng Han, Pingheng Tan, Zhimin Liao, Xiaosong Wu, Dapeng Yu
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4765666