The magneto-optical behaviors modulated by unaggregated system for γ-Fe2O3–ZnFe2O4 binary ferrofluids

Jian Li, Jun Fu, Yueqiang Lin, Xiaodong Liu, Lihua Lin, Longlong Chen
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4765645