Observation of rotatable stripe domain in permalloy films with oblique sputtering

Gaoxue Wang, Chunhui Dong, Wenxi Wang, Zhiling Wang, Guozhi Chai, Changjun Jiang, Desheng Xue
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4764311