Fe-doped InN layers grown by molecular beam epitaxy

Xinqiang Wang, Shitao Liu, Dingyu Ma, Xiantong Zheng, Guang Chen, Fujun Xu, Ning Tang, Bo Shen, Peng Zhang, Xingzhong Cao, Baoyi Wang, Sen Huang, Kevin J. Chen, Shengqiang Zhou, Akihiko Yoshikawa
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4764013