Discuss on using Jiles-Atherton theory for charactering magnetic memory effect

Mingxiu Xu, Minqiang Xu, Jianwei Li, Songshan Ma, Haiyan Xing
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4759315