Ferromagnetic and optical properties of Co doped ZnO hexagonal bipods

Ting Guo, Yujung Zhang, Yidong Luo, Ce-Wen Nan, Yuan-Hua Lin
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4757921