Effects of carbon nanofillers on enhancement of polymer composites

Wen-Jia Chen, Yue-Feng Zhu, Sheng-Xi Wang, Wen-Fei Pei, Yin Jiang
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4755806